اینستگرام: Sarvagri

علف کش

نمایش:
علف کش پس رویشی مزارع گندم و جو
اکسیال 1 لیتری 0 تومان
علفکش سیستمیک و انتخابی
ایمازتاپیر 1 لیتری 0 تومان
بهاور علف ‌کش هورمونی، سیستمیک
تو فور دی 1 لیتری 0 تومان
چینی
تو فور دی 1 لیتری 0 تومان
ارمان سبز
توتال هندی 0 تومان
علف كش پس رويشي ، سيستميك و انتخابي
دیالون سوپر 1 لیتری 0 تومان
علف كش سيستميك و انتخابی
سنکور(متری-بوزین) 1 کیلوگرمی 0 تومان
بهاور(علف كش سيستميك و انتخابی)
سنکور(متری-بوزین) 1 کیلوگرمی 0 تومان
رد سان چین(علفکش تماسی و عمومی)
پاراکوات 1 لیتری 0 تومان
پیلوتینگ چین(علفکش تماسی و عمومی)
پاراکوات 1 لیتری 0 تومان
آریا شیمی
پاراکوات 20% پت یک لیتری 0 تومان
آریا شیمی
کلوپیرالید 30٪ پت یک لیتری 0 تومان