اینستگرام: Sarvagri

علف کش

نمایش:
گل سم گرگان
استوکلر 1 لیتری 0 تومان
گل سم گرگان
اکسی فلورفن 24٪ 1 لیتری 0 تومان
علف کش پس رویشی مزارع گندم و جو
اکسیال 1 لیتری 0 تومان
آریا شیمی
تو فور دی + MSPA یک لیتری 0 تومان
بهاور علف ‌کش هورمونی، سیستمیک
تو فور دی 1 لیتری 0 تومان
چینی
تو فور دی 1 لیتری 0 تومان
ارمان سبز
توتال هندی 0 تومان
علف كش سيستميك و انتخابی
سنکور(متری-بوزین) 1 کیلوگرمی 0 تومان
بهاور(علف كش سيستميك و انتخابی)
سنکور(متری-بوزین) 1 کیلوگرمی 0 تومان
رد سان چین(علفکش تماسی و عمومی)
پاراکوات 1 لیتری 0 تومان
پیلوتینگ چین(علفکش تماسی و عمومی)
پاراکوات 1 لیتری 0 تومان
آریا شیمی
پاراکوات 20% پت یک لیتری 0 تومان
آریا شیمی
پاراکوات 20% گالن پنج لیتری 0 تومان
آریا شیمی
پندی متالین 33% یک لیتری 0 تومان
علف کش انتخابی و سيستميک
کروز(نیکوسولفورون) 1 لیتری 0 تومان
علف‌کش انتخابی، تماسی، از گروه سولفونیل اوره
گرانستار(تری-بنورون-متیل) 50 گرمی 0 تومان
علفکش سیستمیک وعمومی
گلایفوزیت 1 لیتری 0 تومان
ردسان چین(علفکش سیستمیک وعمومی)
گلایفوزیت 1 لیتری 0 تومان
بهاور(علفکش سیستمیک وعمومی)
گلایفوزیت 1 لیتری 0 تومان
پیلوتینگ چین(علفکش سیستمیک وعمومی)
گلایفوزیت 1 لیتری 0 تومان
آریا شیمی
گلایفوزیت 41% پت یک لیتری 0 تومان
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH